1.Γενικά

Το ΕΛΑ ΜΑΖΙ προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως πλήρως:

Το ΕΛΑ ΜΑΖΙ είναι δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης www.elamazi.gr και προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες και μέλη της (εφ’ εξής “χρήστες”) πληθώρα περιεχομένου και υπηρεσιών. Ο χρήστης των υπηρεσιών του elamazi.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το elamazi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες. Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο elamazi.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του elamazi.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό το elamazi.gr συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

2.Μή εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας
Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στο ΕΛΑ ΜΑΖΙ .

3.Περιορισμός Ευθυνών

Το ΕΛΑ ΜΑΖΙ δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

Το ΕΛΑ ΜΑΖΙ έχει μοναδικό σκοπό την διαφήμιση του προμηθευτή και δεν περιλαμβάνεται στην πραγματική συναλλαγή μεταξύ του τελικού αγοραστή και του προμηθευτή. Συνεπώς, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι μια συναλλαγή μεταξύ οποιουδήποτε αγοραστή και προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Περαιτέρω, εάν μια συναλλαγή πραγματοποιηθεί, το elamazi.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας ή της νομιμότητας του στοιχείου ή των υπηρεσιών που πωλείται ή που παρέχεται.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

5. Εγγραφή μελών / Δεοντολογία χρηστών
Οι χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στις υπηρεσίες του elamazi.gr, αναλαμβάνουν να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες. Το περιεχόμενο που αναρτά ο κάθε χρήστης (π.χ. μέσω σχολίων) παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του elamazi.gr. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του elamazi.gr για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους ή παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιονδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ ενώ ενδέχεται να μην δημοσιευθεί εάν δεν εμπεριέχει ουσιαστικές και πλήρεις πληροφορίες.

6. Ψηφοφορίες
Οι ψηφοφορίες του elamazi.gr δίνουν τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του elamazi.gr, το οποίο δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν, ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή έστω ένα ορισμένο κομμάτι της κοινής γνώμης ή ότι τα εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικά συμπεράσματα καθώς η συμμετοχή στις ψηφοφορίες είναι απολύτως ελεύθερη σε κάθε χρήστη και απολύτως προαιρετική.

7. Διαγωνισμοί

Δικαίωμα συμμετοχής στους επί μέρους διαγωνισμούς που διέπονται από τους παρόντες όρους έχουν όλα τα μέλη που διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ενήλικοι, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Η συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την απόδοση, σε κάθε χρήστη του επάθλου (στο εξής το «Έπαθλο») μέχρι το πέρας της προκηρυχθείσας διάρκειας κάθε επί μέρους διαγωνισμού.

Πληροφορίες για την διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού (έναρξη & λήξη), την διαθεσιμότητα των Επάθλων,  την διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τα Έπαθλα θα παρέχονται στον ιστότοπο www.elamazi.gr

Για τα μέλη που έχουν ενεργή συνδρομή και για συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει να επιλέξει “Εξαργύρωση Πόντων” στον διαγωνισμό της επιθυμίας του και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, η παραγγελία θα ολοκληρωθεί και θα λάβει απαντητικό email με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.

Για τα μέλη που δεν έχουν ενεργή συνδρομή, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής «Συμμετέχων»), επιτρέπεται μόνο την ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με όριο την μία (1) παραγγελία ανά φυσικό πρόσωπο όπου θα πρέπει να επιλέξει “Εξαργύρωση Πόντων” στον διαγωνισμό της επιθυμίας του και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, η παραγγελία θα ολοκληρωθεί και θα λάβει απαντητικό email με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.

Εάν ο συμμετέχοντας δεν λάβει email επιβεβαίωσης της κράτησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική του ευθύνη η επικοινωνία με το ΕΛΑ ΜΑΖΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση , προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η κράτηση ή όχι. Το ΕΛΑ ΜΑΖΙ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβει επιβεβαίωση της κράτησης του.

Η παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται από τα εκδοτήρια. Κατά την άφιξή σας θα πρέπει –απαραιτήτως- να έχετε μαζί σας εκτυπωμένο το κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό παραγγελίας  που θα σας έχει σταλεί μέσω email μετά το πέρας της διαδικασίας κράτησης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι δεν απαιτείται κουπόνι ή ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για την επιβεβαίωση του μοναδικού κωδικού παραγγελίας

Στις περιπτώσεις εκείνες που αναφέρεται ρητά ότι απαιτείται τηλεφωνική κράτηση, θα πρέπει να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον προμηθευτή (πχ θέατρο, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης) για να επιβεβαιώσετε την κράτηση σας.

O χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του από το elamazi.gr μπορεί να επικοινωνήσει με το ELAMAZI στο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη της παράστασης ή εκδήλωσης για να του επιστραφούν οι πόντοι που έχει εξαργυρώσει για την συγκεκριμένη προσφορά ενώ δεν δύναται καμία αποζημίωση για τυχόν SMS που έχει αποσταλεί για την ολοκλήρωση της κράτησης. Μετά το πέρας των 48 ωρών πριν την έναρξη των παραστάσεων ή των εκδηλώσεων, κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.

8. Όροι διεξαγωγής θεαμάτων

Η παραλαβή του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει σταλεί μέσω του ιστότοπου www.elamazi.gr . Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται.

Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης και το ΕΛΑ ΜΑΖΙ δεν φέρει καμία ευθύνη. Το ΕΛΑ ΜΑΖΙ οφείλει να επιστρέψει πόντους που έχουν εξαργυρωθεί και  είναι ευθύνη του θεατή η επικοινωνία με το ΕΛΑ ΜΑΖΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται και οι πόντοι δεν επιστρέφονται.

Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων, happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ’ ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

 

Για οποιοδήποτε θέμα, απορία ή βοήθεια σε σχέση με το elamazi.gr μπορείτε να επικοινωνήσετε στο