Γενικά

1.Το «ΕΛΑ ΜΑΖΙ AMKE»  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

2.Το «ΕΛΑ ΜΑΖΙ AMKE» διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και λειτουργίας του site. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον admin προκειμένου να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή του.

3.Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον admin προκειμένου να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή των πληροφοριών που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του website..

4.Επισκέπτες του elamazi.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του elamazi.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

5.Το elamazi.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς αλλά και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Αξιοπιστία Πληροφορίας

Το «ΕΛΑ ΜΑΖΙ AMKE»  δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του website,

Με την γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε οτιδήποτε σχετικό είναι με μοναδικά δική σας ευθύνη.

Φωτογραφίες που θίγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το «ΕΛΑ ΜΑΖΙ AMKE» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών που τυχόν θίγουν προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»:

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Ως εκ τούτου, αν κάποιος επισκέπτης διαπιστώσει ότι δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που προσβάλλουν προσωπικά του δεδομένα (υποκείμενο), παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές για τη διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται από τα παραπάνω.

One Comment

Loading…

0