ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΛΑ ΜΑΖΙ AMKE»

Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρίας

Αποφασίζεται η σύσταση αστικής εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα) που δίδεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες

Άρθρο 2. Επωνυμία – διακριτικός τίτλος

Η Επωνυμία της επιχείρησης είναι “ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΑΜΚΕ” με διακριτικό τίτλο “ΕΛΑ ΜΑΖΙ”

Άρθρο 3. Έδρα

Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κορυδαλλού. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση έδρας, εντός των ορίων του νομού της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η εταιρεία έχει διάρκεια δέκα (10) ετών από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος στo ΓΕ.ΜΗ, μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης {Γ.Σ.}.

 Άρθρο 5. Σκοπός

Ο σκοπός της αστικής εταιρείας είναι πολιτιστικός. Συγκεκριμένα η αστική εταιρεία αποσκοπεί στην προαγωγή του πνευματικού επιπέδου γονέων και παιδιών αλλά και στην ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών. Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις του άρθρου 718 του ΑΚ.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους, παρά μόνον, σε ΑΜΚΕ με παρεμφερείς σκοπούς. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό του χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

 Άρθρο 6. Αντικείμενο δραστηριότητας

Σκοπός της αστικής εταιρείας ειδικότερα είναι:

 1. Η δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων πολιτιστικού περιεχομένου με εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τις καλλιτεχνικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Αττική αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα για τα παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους.
 2. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γονιών σε θέματα πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.
 3. Η οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων, εκθέσεων, παραστάσεων, προβολών, διαλέξεων, μαθημάτων και κάθε μορφής εκδηλώσεων με επίκεντρο την ψυχαγωγία και την ενδυνάμωση των σχέσεων γονέων – παιδιών.
 4. Η οργάνωση περιπάτων, εκδρομών, επισκέψεων με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.
 5. Η επικοινωνία με παραγωγούς θεατρικών/καλλιτεχνικών παραστάσεων, εκδηλώσεων, εκθέσεων αλλά και άλλων φορέων για την διάθεση δωρεάν προσκλήσεων και προσφορών για τα μέλη.
 6. Η συστηματική επαφή της ΑΜΚΕ με θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ψυχαγωγικό τομέα, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικογενειακής κουλτούρας.
 7. Η δημιουργία «κινητής» βιβλιοθήκης για τα μέλη.
 8. Η παραγωγή και μετάδοση ψυχαγωγικού/εκπαιδευτικού τηλεοπτικού υλικού με την ενεργό συμμετοχή οικογενειών σε ρόλο δημιουργού ταινιών μικρού μήκους.

 Άρθρο 7. Κεφάλαιο και Πόροι

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ ευρώ που κρίνεται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί από τους Διολέτη Γεώργιο με ποσοστό 50% και Τσιαούση Δήμητρα με ποσοστό 50%. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από Δωρεές & συνδρομές προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων και σκοπών της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα, έσοδα από χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της, ως κάθε πόρος , του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

 Άρθρο 8. Μέλη

Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και με απόφαση του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία ανακοινώνεται κατά την γενική συνέλευση.

Διακρίνονται δε σε ιδρυτικά, τακτικά, έκτατα και επίτιμα.

 • ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Είναι τα μέλη που ίδρυσαν την εταιρεία ταύτη
 • ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Είναι τα μέλη που με απόφαση του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου εγγράφονται ως τακτικά. Ταύτα δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ: Μετά την παραμονή και συμπλήρωση ευδόκιμου συνεργασίας και συμμετοχής στην εταιρεία τουλάχιστον ενός έτους και με απόφαση του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου, τα έκτατα μέλη ανακηρύσσονται σε τακτικά.

– Η ιδιότητα μέλους χάνεται:

 •  Ύστερα από εγγραφή παραίτηση του, η οποία δίδεται στον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η αίτηση αυτή περί παραιτήσεως ή αποχωρήσεως γίνεται υποχρεωτικά δεκτή.
 • Αν υπάρχει ειδικός λόγος και το αποφασίσει ο Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος, με την σύμφωνο γνώμη τουλάχιστον δύο εκ των ιδρυτικών μελών. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 9. Διοίκηση- Συμβουλευτικά όργανα

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις εταιρείας, είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
 • Ο Διαχειριστής
 • Τα ιδρυτικά μέλη
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι (3) που ορίζονται απαραιτήτως από τα ιδρυτικά μέλη.

 Άρθρο 10. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των  εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο μια (1) φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και έκτακτα αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση του. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην Πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη. Εάν δεν συντελεστεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Διαχειριστή προ 3 τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται. Στην Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη της εταιρείας δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους ή διά απλής εντολής εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. Προβλέπεται να καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που θα ρυθμίζει και τα θέματα σχετικά με την αποζημίωση των ιδρυτικών ή τακτικών ή επιτίμων μελών εάν ταύτα προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας και τις αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης του Διαχειριστή.

Άρθρο 10. Διαχείριση – Εκπροσώπηση

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Διολέτης Γεώργιος ο οποίος αποφασίζει & ενεργεί μόνος του. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του ίδιου τα ιδρυτικά μέλη δύνανται με πλειοψηφική απόφασή τους να εκλέξουν ένα από τα μέλη της ή οποιονδήποτε τρίτο. Η απόφαση τους αυτή ανακοινώνεται στην γενική συνέλευση, η οποία, διά πλειοψηφίας, οριστικοποιεί την εκλογή αυτή, το ίδιο ισχύει και κατά την περίπτωση θανάτου του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής της εταιρείας ασκεί την διοίκηση της εταιρείας. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας, δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο Διαχειριστής δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας του, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτός έχει δικαίωμα να ορίσει αντιπρόεδρο εκ των ιδρυτικών μελών για το συγκεκριμένο και μόνο διάστημα και για συγκεκριμένες και μόνο πράξεις, με έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο Διαχειριστής θα λογοδοτεί στη γενική Συνέλευση για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά.

 Άρθρο 11. Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι διμελής και αποτελείται από ένα ιδρυτικό μέλος και έναν ανεξάρτητο οικονομικό λογιστή ή οικονομολόγο, ο οποίος δύναται να είναι διάφορος δια την εκάστη οικονομική διαχείριση και ανακαλείται με γραπτή καταγγελία από μέλος της Γενικής Συνέλευσης με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την οικονομική διαχείριση με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και στον Διαχειριστή. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση.

 Άρθρο 12. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Άρθρο 13. Λύση εκκαθάριση

Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί, ή λήγει η διάρκεια της θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 14. Τελικές διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τροποποίηση του παρόντος γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΑΜΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ 2 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 181 22
ΑΦΜ: 997036959 – ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2111 988 901 – 6932 333 664